Browseren din er utdatert

Vi har lagt merke til at du for øyeblikket bruker en gammel versjon av IE.
Vi anbefaler virkelig at du oppdaterer nettleseren din.

Salgs- og leveringsbetingelser for Beer Sten AS

1.       Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Beer Sten med mindre annet er skriftlig avtalt. Betingelsene gjelder foran øvrige avtalevilkår og fravikelige bestemmelser i Kjøpsloven og annen relevant lovgivning.

2.       Ordrebekreftelse

Bindende kjøpsavtale er inngått ved kjøpers mottak av selgers skriftlige ordrebekreftelse. På samme måte anses avtale inngått ved påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er akseptert dersom kjøper ikke gjør innsigelser innen tre virkedager etter at denne er mottatt. Kjøper er ansvarlig for utregninger av mengder og andre beregninger. Står ordrebekreftelse, tilbud eller anbudsdokumenter i strid med hverandre gjelder disse i den nevnte rekkefølge.

3.       Betalingsbetingelser

Beer Stens fakturaer forfaller til betaling etter 14 dager.

Ved betaling etter forfall beregnes rente etter gjeldende rentesats iht. ”lov om renter ved forsinket betaling”. Uberettiget tilbakeholdt beløp anses som forsinket betaling.

Ved bestilling hvor kjøper forlanger varen lagret hos Beer Sten, har Beer Sten krav på 1/3 av kontraktsummen ved bindende avtale, og det resterende ved utkjøring til kunden. Hvis henting/levering på grunn av kjøpers forhold ikke kan skje til avtalt tid, og varene er klare for levering, kan full fakturering skje. Lagerhold tilkommer da med 1,5% av vareverdi pr påbegynt måned.

Beer Sten forbeholder seg rett til å kreve selvskyldnergaranti eller annen sikkerhet for ordrebeløp. Slikt krav kan fremsettes også etter at dellevering er påbegynt.

Dersom kjøper innen forfallsdagen skriftlig gjør gjeldende at Beer Sten har misligholdt avtalen og fremsetter krav på dette grunnlaget, kan kjøper bare holde tilbake så meget av fakturabeløpet som er nødvendig for å dekke det fremsatte kravet. Kjøper har ikke rett til motregning, bortsett fra i forbindelse med uomstridte reklamasjonskrav knyttet til den leveransen motregningen gjelder.

4.       Pris- og valutaforbehold

Tilbudet er gyldig i 4 uker fra tilbudsdato dersom ikke annet fremgår av tilbudet.

For varer som ikke kommer fra Norge er valuta USD (Asia)/ EUR (Europa) lagt til grunn for tilbudet.  Dersom NOK svekkes mer enn 10 % fra tilbudsdato i relasjon til USD/EUR, tas det forbehold om endring av pris. Revisjon av priser skal skje basert på Norges Banks valutakurser på tidspunkt for tilbudet og dato for betaling til våre leverandører (pris /kurs tilbudstidspunkt * kurs betaling leverandør).

Videre tas det forbehold om prisendringer som følge av endringer i offentlige gebyrer og avgifter samt økning i fraktrater med mer enn 25%, fra anbudsdato og frem til levering.

5.       Levering

Levering skjer ved Beer Stens lager i Fredrikstad dersom ikke annet er avtalt mellom partene (ex works). Oppgitt leveringstid er kun bindende for Beer Sten hvis endelig spesifikasjon av hvilke kvanta som skal leveres til hvilke tider foreligger i god tid slik at produksjon ikke forsinkes. Hvis kjøperen ikke kan ta imot leveransen eller deler av den til avtalt tid, betaler kjøperen leverandørens lagerutgifter.

6.       Leveringshindring

Beer Sten er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge av hindringer som oppstår uten hans skyld, eller som følge av force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, ulykker med transportmidler og arbeidskonflikter. Ved slik forsinkelse kan kjøperen ikke gjøre krav på erstatning. Uansett forsinkelse er Beer Sten ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder avsavnstap.

Ved kjøp av varetyper eller kvanta som ikke lagerholdes, samt ved tilvirkningskjøp, er Beer Sten bare ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold slik som leveringsstopp og forsinkelse hos leverandør, inngrep fra offentlig myndighet, forsinkelser og manglende kapasitet hos transportør og lignende dersom Beer Sten på avtaletiden måtte forstå at slik forsinkelse ville inntre.

I den foreliggende situasjonen kan vi ikke ta ansvar for leveringshindringer eller forsinkelser med bakgrunn i utbrud av covid 19.

Samlet ansvar for forsinkelse begrenses til 10 % av verdien på de forsinkede varer.

7.       Reklamasjoner og mottakskontroll

Kjøper har undersøkelsesplikt for varen. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest neste virkedag varsler Beer Sten om mangel som han har oppdaget eller burde oppdaget ved kontroll. Varer som er tatt i bruk anses som akseptert av kjøper. Alle reklamasjoner må skje skriftlig og inneholde beskrivelse (bilde skal legges ved) av den påståtte mangelens art og omfang. Kjøper må sørge for at transportskader bekreftes av transportør.

8.       Retur av varer

Retur av varer kun etter avtale.

9.       Ansvar for tap

Beer Stens ansvar er begrenset til omlevering med mangelfri vare eller kreditering av den del av leveransen som godkjennes som mangelfull. Utskiftningsomkostninger eller annet konsekvenstap er leverandøren ikke ansvarlig for. Om omlevering vil være uforholdsmessig kostbart sett mot mangelens betydning kan kjøper bare kreve prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen er tatt i bruk, forandret eller reparert av andre enn Beer Sten uten dennes skriftlige forhåndssamtykke. Dersom Beer Sten avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

Beer Sten har intet ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. Beer Stens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet begrenset til den mangelfulle leveransens andel av kjøpesummen.

10.       Kvalitet

Kjøper er ansvarlig for at varen i sin helhet passer hans formål. Valg av fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc er kjøpers risiko. Er materialene ikke bestilt etter en skriftlig angitt standard, eller med angitte kvaliteter, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetssifre eller lignende. Farge- og strukturavvik forekommer på våre natursteinsprodukter og er ikke å anse som en mangel.

11.       Salgspant

Det er avtalt mellom partene at selger har salgspant i de leverte varene som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger er fullt betalt.

12.       Avbestilling

Hvis kjøper avbestiller varer må kjøper betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erlegge full erstatning for selgers tap.

13.       Tvister

Partene vedtar Beer Stens verneting som verneting for alle tvister som måtte utspringe av avtalen. Avtaleforholdet reguleres av norsk lov.